Thai Summer School 2017

ชื่อโครงการ โรงเรียนภาษาไทยวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ภาคฤดูร้อน

สนับสนุนโดย วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ และ สมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน แห่งรัฐควีนสแลนด์

ผู้จัดทำโครงการและผู้ดำเนินงาน สมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน แห่งรัฐควีนสแลนด์

กรรมการและที่ปรึกษา
1. พระครูวิเทศธรรมานุสาสน์ (เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนัลเดล, ประธานโครงการ)
2. พระครูอุดม ฐิตมโน (เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนาราม, รองประธานโครงการ)
3. พระครูโอภาสธรรมประสิทธิ์ (ประธานสงฆ์วัดสังฆรัตนาราม)
4. คุณโรเบิร์ต เฟรเซอร์ (เหรัญญิก วัด)
5. คุณเจียรนัย รัตนวราหะ (ประธานสมาคมไทย – ออสเตรเลี่ยนฯ)
6. คุณลัดดา สนธิชัย (เลขานุการ สมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยนฯ)
7. คุณกาญจนา บลิส (พี่ปุ้ย เหรัญญิก สมาคมฯ และผู้ช่วยเหรัญญิกวัด)
8. คุณยุพา ดีโพธิ์กลาง(พี่อ้อย กรรมการวัด)
9. คุณณรงค์ชัย แสงสายออ (พี่ปุ๊)
10. คุณปิยะดา ชูช่วย (ครูฝน)
11. คุณอินทิรา พรีโด (ครูเอื้อง)
12. คุณอภิญญา จุ้ยวัฒนะ (ครูเมย์)
13. คุณปราณี สร้อยจรุง (ครูณี)

คณะครูจากโครงการสอนภาษาไทยจุฬาฯ
1. นางสาวนฤทัย พ้องเสียง
2. นายคุณาธิป จำปานิล
3. นางสาวธัญกมล ควะชาติ
4. นายธีรันต์ แก้วสุข

คณะครูจากโรงเรียนภาษไทยวัดสังฆรัตนาราม (ผู้ช่วยครูโครงการภาษาไทยจุฬาฯ)
5. ครูเมย์ (อภิญญา จุ้ยวัฒนะ)
6. ครูฝน (ปิยะดา ชูช่วย)
7. ครูเอื้อง (อินทิรา พรีโด)
8. คุณปราณี สร้อยจรุง (ครูณี)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ
โครงการนี้เริ่มขึ้นจากพระครูวิเทศธรรมานุสาสน์ (อาจารย์หมุน) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนัลเดล ได้เห็นความสำเร็จของโครงการสอนภาษาไทยที่ซิดนีย์ จึงมีความดำริอยากให้เยาวชนของวัดสังฆรัตนารามได้มีโอกาส
เรียนรู้ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมต่างๆในช่วงปิดภาคเรียน เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนารามและทางสมาคมไทย-ออสเตรีเลี่ยน แห่งรัฐควีนสแลนด์ จึงได้ติดต่อประสานงานจนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครั้งแรกปี 2016

โครงการสอนภาษาไทยจุฬาฯ ส่งครูอาสาสมัครไปทั่วโลก และได้ให้โอกาสวัดสังฆรัตนารามเข้าร่วมโครงการอันมีค่านี้ ครูที่มาทุกท่าน เป็นครูประจำที่ประเทศไทย การมาต่างประเทศในโครงการนี้ต้องลางานทางราชการเพื่อเดินทางมาเผยแผ่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ
เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

งบประมาณ
1. สมาคมไทย-ออสเตรเลี่ยน แห่งรัฐควีนสแลนด์ สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการมาประเทศออสเตรเลียและอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ให้ใช้สถานที่เป็นห้องเรียน

ขอบเขตของโครงการ
เพื่อเริ่มให้มีการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานกับเยาวชนที่สนใจ อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึง 13 ปี หรือ ศึกษาอยู่ใน
ระดับ year 1 – year 6 โดยจะทำการสอนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น. แบ่งเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย ฟ้อนรำไทย หมายเหตุ หยุดวันหยุดราชการที่ 25 และ 26 ธันวาคาม 2017 และ 1 มกราคม 2518
– เนื้อหาภาษาไทย จะครอบคลุม เนื้อหาในส่วนของ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว หรือสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
– วัฒนธรรมไทย จะครอบคลุม การสอนสวดมนต์ พุทธศาสนา มารยาทไทย ร้องเพลง และฟ้อนรำ

ตารางเรียน
– 10:00 – 11:30 น. เช็คชื่อ,สวดมนตร์,นั่งสมาธิ, ร้องเพลงชาติ, ใส่บาตร เรียนภาษาไทย แบ่งเป็นสองห้องเรียน
– 11:30 – 12:30 น. พักรับประทานอาหาร
– 12:30 – 14:00น. เรียนดนตรีไทย หรือ ฟ้อนรำ
– 14:00 – 15:30 น. เรียนฟ้อนรำ หรือ ดนตรีไทย สลับห้องกัน
– 15:30 น. แยกย้ายกลับบ้าน เพื่อให้ครูได้พักผ่อน

ข้อกำหนดการรับนักเรียน
1. ค่าเล่าเรียน $100 ต่อเทอมต่อนักเรียน
2. การรับนักเรียนจะน้องมาเรียนภาษาไทยเป็นวิชาบังคับ ส่วนวิชาเลือกการฟ้อนรำและดนตรีไทยขึ้นกับความพร้อมและเหมาะสมของเด็ก การมาเรียนจึงนับจากการเข้าเรียนวิชาภาษาไทยเป็นหลัก
3. รับจำนวน 35-40 แล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะครู ถ้ามีนักเรียนจำนวนมากกว่าจำนวนที่เรากำหนด ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อดูความพร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง และการให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นสำคัญ เวลาเรียนของนักเรียน
4. นักเรียนต้องมีการลงทะเบียน และเช็คชื่อเวลาเข้าเรียน นักเรียนคนไหนที่ขาดเรียนเกิน 30 เปอร์เซ็น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทางโรงเรียนจะทำการคัดชื่อออก และนำนักเรียนที่มีในรายชื่ออยู่ใน waiting list เข้ามาแทน ในการเรียนของงวดถัดไป การนับนี้นับวิชาภาษาไทยเป็นหลัก
5. การเรียนการสอนขึ้นกับหลักสูตรที่ทางโครงการสอนภาษาไทยจุฬาฯเตรียมงานมา

กฏข้อปฏิบัติโรงเรียนภาษไทยวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์
1. รับนักเรียนอายุ 6 ถึง 13 ปี หรือ Year 1-6
2. เพื่อการเรียนที่ต่อเนื่องนักเรียนไม่ควรขาดเรียนเกิน 30 %
3. เวลา เริ่มเรียน 10 โมงตรง หากนักเรียนมาหลังจาก 10:30 น. จะถือว่าขาดเรียน
4. ผู้ปกครองควรแจ้งคณะครูในกรณี สาย,ลากิจ ลาป่วย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน ไม่เช่นนั้นจะถึอว่าขาดเรียน
5. ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ใส่ lunchbox มาด้วยทุกครั้ง
6. ผู้ปกครองท่านใดที่ส่งนักเรียนแล้ว มีความประสงค์ที่จะอยู่รอนักเรียน กรุณารอที่บริเวณศาลาวัด ห้ามมิให้เข้าไปในชั้นเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียสมาธิในการเรียน
7. นักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรม และไม่ปฎิบัติตามกฏในห้องเรียน เราจะทำการเตือน 3 ครั้ง หากยังปฏิบัติเช่นเดิมอยู่ เราจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ปกครองมารับกลับ
8. เวลาเลิกเรียนคือ 15:30 ผู้ปกครองท่านใดมารับช้ากรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้า ควรที่จะมารับนักเรียนตามเวลานี้ เพื่อให้ครูได้พักผ่อนและเตรียมการเรียนการสอนในวันถัดไป
9. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและของเล่น มาเล่นในระหว่างเรียน
10. หากมาส่งนักเรียนก่อนเวลา 10.00 น.จะต้องแจ้งกับคณะครูให้ทราบอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า หากมารับช้ากว่าเวลาเลิก กรุณาแจ้งคณะครูให้ทราบล่วงหน้า หรือนักแนะกับผู้ปกครองท่านอื่นให้ดูแล ห้ามมิให้ปล่อยเด็กทิ้งไว้โดยไม่มีใครทราบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/thailanguageschoolwatgoldcoast/